Automatically Acquired Broadband Plasmonic-Metamaterial Black Absorber during the Metallic Film-Formation(一区:5.9)
发布时间: 2015-03-16 浏览次数: 331

  Zhengqi Liu *†, Xiaoshan Liu †, Shan Huang †, Pingping Pan †, Jing Chen #, Guiqiang Liu *†, andGang Gu †,Automatically Acquired Broadband Plasmonic-Metamaterial Black Absorber during the Metallic Film-Formation,ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 (8), pp 4962–4968