Pingping Pana and    Guiqiang Liu,Enhancing refractive index sensing capability with hybrid plasmonic–photonic absorbers
发布时间:2015-05-04 浏览次数:

Zhengqi Liu,   Meidong Yu,  Shan Huang,  Xiaoshan Liu,  Yan Wang,  Mulin Liu,  Pingping Pana and    Guiqiang Liu,Enhancing refractive index sensing capability with hybrid plasmonic–photonic absorbers,Journal of Materials Chemistry C,2015,3, 4222-4226